Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/AccessControl/FrontEndAuth.php on line 91 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 237 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 276 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 307 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 361

Lleihau allyriadau drwy ailddefnyddio

Mae newid hinsawdd yn broblem fyd-eang ond ceir hyd i atebion yn y llefydd mwyaf annhebygol. Mae Amgylchedd Cymru, menter sy’n cefnogi cymunedau i gymryd camau ymarferol dros yr amgylchedd, yn dangos y ffordd y mae rhai o’r prosiectau mae’n eu cefnogi yn cyfrannu’n bositif at ddyfodol cynaliadwy.

 

Mae Newid Hinsawdd wedi’i ddisgrifio fel y ‘bygythiad mwyaf i’r ddynolryw’, ac mae’n hawdd gweld pam.

 

Mae gwyddonwyr blaenllaw sy’n ymchwilio i’r hinsawdd wedi asesu bod allyriadau nwyon t? gwydr, a gynhyrchir o ganlyniad i weithgarwch dyn, yn uwch nag erioed o’r blaen a bydd methu â gweithredu yn achosi effeithiau di-droi'n-ôl i bobl ac ecosystemau. Yng Nghymru gallai hyn olygu newidiadau yn ei thirwedd eiconig o ganlyniad i erydu’r arfordir a llifogydd difrifol wrth i dywydd eithafol ddigwydd yn amlach.

 

Er gwaetha’r darogan damniol yma, mae nifer o fudiadau ac elusennau, gyda chefnogaeth Amgylchedd Cymru, yn cyfrannu’n bositif at fygythiad newid hinsawdd drwy helpu i leihau allyriadau nwyon t? gwydr Cymru drwy brosiectau a mentrau amrywiol.

 

Mae’r mwyafrif yn canolbwyntio ar y newid yn yr hinsawdd a’i leddfu, fodd bynnag, mae yna rai sydd ddim yn ystyried mai dyma yw eu prif ffocws ond sy’n cyfrannu’n sylweddol tuag at yr agenda. Enghraifft dda yw’r sector ailddefnyddio, sydd ar gynnydd. Amcangyfrifa’r Rhwydwaith Ailddefnyddio Dodrefn fod ailddefnyddio yn arbed 330,000 o dunelli o CO2 ac yn ailgyfeirio 110,000 o dunelli oddi wrth safleoedd tirlenwi yn y Deyrnas Unedig. Dengys hyn bwysigrwydd prosiectau ailddefnyddio o ran lleihau allyriadau nwyon t? gwydr.

 

Y llynedd, dyfarnodd Amgylchedd Cymru, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, dros £40,000 mewn grantiau i fudiadau yn y sector ailgylchu ac ailddefnyddio. Ymysg y gweithgareddau a gefnogwyd roedd canolfan ailgylchu tecstilau yng Nghaerdydd a menter Ailddefnyddio, Ailfeddwl, Ailgylchu "REVIVE" yng Nglyn-nedd. Yn ogystal, bu i gyllid i brosiectau ailddefnyddio helpu i ddiogelu 15 o swyddi yn y sector sy’n cyfrannu’n bositif at ddyheadau Llywodraeth Cymru am economi carbon isel.

Dywedodd Clare Sain-ley-Berry, Cydlynydd Amgylchedd Cymru: ‘Mae partneriaid Amgylchedd Cymru yn rhannu uchelgais Llywodraeth Cymru i sicrhau economi carbon isel sydd hefyd yn meithrin cryfder a llewyrch cymunedol. Rhoddir ei grantiau rheoli yn aml yn unol â’r amcanion hyn er bod gan lawer o grantiau llai hefyd ran i’w chwarae i helpu prosiectau i gynllunio’r trosiad at ffordd o fyw sy’n ystyriol o’r hinsawdd drwy wasanaethau neu ffyrdd o gynhyrchu incwm bach eu heffaith.’ 

Un o’r rheini a gafodd grant rheoli sy’n cyfrannu at yr agenda hwn, yw Ailgylchu Cymunedol Homemakers. Mae’n fenter gymdeithasol sefydledig, yn y gymuned, sy’n gobeithio helpu i leihau tirlenwi yn Sir Fynwy, drwy gasglu eitemau nad oes eu heisiau o gartrefi drwy ei gwasanaeth casglu mewn swmp a’i gwasanaeth clirio tai. 

 Ailgylchu Cymunedol Homemakers

Nod y gr?p yw datblygu prosiect ailgylchu dodrefn gyda gweithdy a staff medrus i sicrhau bod modd ailgyfeirio gymaint o ddodrefn a nwyddau cartref eraill â phosib o’r ffrwd wastraff. Mae prosiect Homemakers yn arloesol gan ei fod yn annog ac yn sicrhau ailddefnyddio ac atgyweirio, ac ailgynllunio ffrydiau gwastraff.  

Hyd yma, amcangyfrifir bod y prosiect wedi ailgyfeirio 574 o dunelli oddi wrth safleoedd tirlenwi gyda chymorth Rheolwr Ailgylchu – a ariannwyd drwy Amgylchedd Cymru. Mae hyn yn gyfystyr ag arbed 1,549 o dunelli o garbon dros 5 mlynedd.  

I gael gwybod mwy am waith Amgylchedd Cymru, ewch i: www.amgylchedd-cymru.org