Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/AccessControl/FrontEndAuth.php on line 91 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 237 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 276 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 307 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/vhosts/www.environment-wales.org/web/clearcmslib/Date.php on line 361 Taflen Wybodaeth

Cynllun Grantiau Cefnogi Byw yn Gynaliadwy: Taflen Wybodaeth  

 

Mae’r cynllun grant i Gefnogi Byw’n Gynaliadwy bellach ar gau i geisiadau. Mae adroddiadau a gwerthusiadau prosiectau ar gael yma. Cofiwch gymryd golwg drwy rai o’r prosiectau arloesol a dylanwadol sydd wedi cael eu hariannu.

Bydd y Cynllun Grantiau Cefnogi Byw yn Gynaliadwy yn rhedeg o 1 Ebrill 2011 ymlaen am y ddwy flynedd nesaf o leiaf. 

Nod
Ysgogi newidiadau hirdymor mewn ffordd o fyw a fydd yn lleihau allyriadau nwyon t  gwydr Cymru a helpu mudiadau a chymunedau i addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Pwy sy'n gymwys
Mae'n agored i fudiadau o bob sector sydd â chyfansoddiad cyfreithiol neu sydd wedi'u hymgorffori ac â'u cyfrif banc eu hunain. Chaiff unigolion ddim gwneud cais. Rhaid i holl weithgareddau'r prosiect gael eu gwneud yng Nghymru.

Meini Prawf
Rhaid i geisiadau:
 fod yn seiliedig ar dystiolaeth, neu fodel neu theori gydnabyddedig, sy'n awgrymu y bydd y gweithgareddau a gynigir yn llwyddo i newid ymddygiad.
 cyflawni, neu fod â'r potensial clir i gyflawni, naill ai gostyngiadau mewn allyriadau nwyon tÅ· gwydr neu fesurau addasiadau diriaethol
 gallu dangos sut bydd allbynnau (ymyriadau) a chanlyniadau (newidiadau mewn ymddygiad ac effaith canlyniadol ar nodau'r cynllun) yn cael eu mesur a'u gwerthuso

Rhaid i ymgeiswyr hefyd ddangos:
 gwerth am arian
 ymrwymiad i egwyddorion datblygu cynaliadwy wrth gyflenwi'r prosiect


Swm y grant
Disgwylir y bydd y rhan fwyaf o’r grantiau'n amrywio rhwng £5,000 a £15,000. Fodd bynnag dan amgylchiadau eithriadol gall y ffigur hwn godi i hyd at £35,000.

Gall y grantiau dalu am ddylunio, darparu a gwerthuso'r prosiect.  Mae hyn yn cynnwys deunyddiau ac offer y prosiect, cyfieithu, argraffu, ymgynghorwyd a chyngor arbenigol, llogi lleoliad, treuliau gwirfoddolwyr, trafnidiaeth ayb. Gall y grant dalu hefyd am amser staff ar yr amod nad yw eisoes yn cael ei dalu gan drefniant ariannu arall. 


Arian Cyfatebol
• Fel arfer dim ond 75% o gostau prosiect y gall Grantiau Cefnogi Byw’n Gynaliadwy dalu amdanynt gyda o leiaf 25% o gyllid ddod o ffynonellau nad ydynt yn rhai yn dod o Lywodraeth Cymru.

• Weithiau efallai caiff y gofynion hyn eu hepgor mewn amgylchiadau eithriadol.

• Mae amser gwirfoddolwyr yn cyfrif fel arian cyfatebol ar raddfa o £6.50/awr. 

Amserlen y Grant
Gan amlaf rhaid gwario'r grantiau cyn pen y flwyddyn ariannol y cânt eu dyrannu ynddi. Bydd dyddiadau cau a chyfarfodydd Panel Grantiau rheolaidd.

Fframwaith y Grant
Mae 3 cham yn perthyn i'r brif ffrwd grantiau. Caiff ymgeiswyr ymuno ar unrhyw gam yn ôl eu hamgylchiadau. Symudir ymlaen i'r cam nesaf drwy wahoddiad yn ôl canlyniadau'r prosiect a faint o arian sydd ar gael. Dyma'r 3 cam:

Cam 1: Grantiau Datblygu Prosiect:
I helpu ymgeiswyr i archwilio meysydd lle gallent weithredu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac adnabod y dulliau, yr offer a'r gyllideb y bydd eu hangen arnynt i gyflawni'r effaith fwyaf.

Cam 2: Grantiau Gweithredu:
I helpu ymgeiswyr i dreialu prosiectau sydd wedi'u hanelu at newid ymddygiadau penodol neu ddewisiadau ffordd o fyw a fydd yn mynd i'r afael ag achosion a chanlyniadau newid yn yr hinsawdd.

Cam 3: Grantiau Dyblygu:
Ar gyfer ymgeiswyr sydd eisoes wedi treialu un prosiect newid ymddygiad yn llwyddiannus er mwyn ei gyflwyno mewn ardaloedd eraill neu ar raddfa fwy.

Hyfforddiant a Chanfod ffeithiau:
I fynychu cyrsiau hyfforddi, defnyddio hyfforddwyr neu ymgynghorwyr allanol, neu gynnal digwyddiadau canfod ffeithiau perthnasol.

Gofynion Monitro
Bydd y rheini sy'n cael grantiau yn cael eu monitro bob 6 mis a bydd gofyn iddynt gyflwyno adroddiadau Interim a/neu Ddiwedd Prosiect a fydd yn cynnwys fframwaith gwerthuso. Bydd hefyd disgwyl iddynt ddarparu'r cynlluniau cyflenwi er mwyn gallu dyblygu eu prosiectau newid ymddygiad llwyddiannus mewn ardaloedd eraill.

Bydd gofyn i'r rheini sy'n derbyn grant gadw derbynebau a chofnodion o wariant ond ni fydd yn rhaid cyflwyno'r rhain i Amgylchedd Cymru ar gyfer archwilio oni bai y gofynnir yn benodol am hynny.

Mae’r cynllun SSL yn canolbwyntio ar leihau nwyon tÅ· gwydr ac addasu i newid yn yr hinsawdd. Yn amlwg mae nifer o feysydd yn y cylch gwaith eang hwn ac rydym ar ganol cytuno ar unrhyw flaenoriaethau ar gyfer cylch cyllido 2013-14. Rydym yn disgwyl gwneud hyn cyn bo hir. Daliwch ati i edrych ar y tudalennau hyn i gael rhagor o gyhoeddiadau a gwybodaeth ynghylch y cynllun ar gyfer 2013-14.