Rhannu Dysgu

Er mwyn manteisio’n llawn ar y gwersi o’r cynllun grantiau i Gefnogi Byw’n Gynaliadwy, mae’n ofynnol i bawb sy’n cael grant ddarparu Adroddiad Terfynol ar eu prosiect. Mae hyn naill ai’n Adroddiad Cwmpasu ar gyfer prosiectau Cam 1 (Ymchwil Gychwynnol) neu Adroddiad Gwerthuso ar gyfer Camau 2 a 3 (Peilot a Rhoi ar Waith).

Mae’r dogfennau hyn ar gael yn gyhoeddus fel y gall y rheini sydd wedi cael grant rannu eu profiadau a chynorthwyo eraill sydd am gynnal prosiect tebyg. Cyhoeddir adroddiadau yn yr iaith y’u cyflwynwyd.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi adran ‘Gwersi a Ddysgwyd’ ar yr hyn rydym ni wedi’i ddysgu wrth gynnal y cynllun. Hoffai criw Amgylchedd Cymru gyhoeddi’r gwersi hyn fel teyrnged i’r diweddar Dr Sue Peattie a oedd yn ganolog wrth lunio a chynnal y cynllun, fel arweinydd byd eang mewn newid ymddygiad a marchnata cymdeithasol, ac fel aelod gwerthfawr o’n Panel Cynghori Grantiau. Bu farw Sue ym mis Medi 2013.

Dilynwch y dolenni i ddarllen adroddiadau Cwmpasu a Gwerthuso’r mudiadau a gafodd grant.


Uchafbwyntiau


Trafnidiaeth
Mae Challenge for Change wedi cynnal 4 Her Beicio ledled Cymru yn ystod 2011-12 a 2012-13 yng Nghaerdydd, Abertawe a Gwynedd. Bu i’r cynllun peilot cyntaf yng Nghaerdydd yn 2011 ddenu 1,300 o bobl o 63 o fudiadau a’u hannog i feicio dros 60,000 milltir yn  3 wythnos yr Her yn unig gan arbed dros 12,000 cilogram o CO2. Roedd bron i chwarter y cyfranogwyr yn dal i feicio i’r gwaith yn lle gyrru o leiaf unwaith yr wythnos dri mis ar ôl yr Her. 
Cewch wybod sut y gwnaethant hynny yma

Yr Her Driphlyg!
Cynhaliwyd tair Her bellach yn 2012 gan ddenu bron i 2,000 o bobl yn Abertawe, Caerdydd a Gwynedd. Roedd y prosiectau hyn yn gweithio mewn partneriaeth gydag awdurdodau lleol, clybiau beicio lleol ac eraill, ac er gwaethaf gwahaniaethau mawr mewn daearyddiaeth a thirwedd, bu i’r prosiectau i gyd adrodd bod o leiaf 25% o’r rheini nad oedd yn beicio o’r blaen yn dweud eu bod yn beicio i’r gwaith o leiaf unwaith yr wythnos dri mis ar ôl yr Her. Yn ychwanegol, bu i 8.9% o’r gyrwyr a gymerodd ran yn y prosiect yn Abertawe adrodd mai beicio i’r gwaith oedd eu prif fodd o deithio dri mis wedyn, gyda 15% o yrwyr yng Ngwynedd hefyd yn adrodd eu bod yn beicio i’r gwaith o leiaf ddwywaith yr wythnos.

Mwy am ddulliau’r prosiectau, yr heriau a’r canlyniadau:

Abertawe

Bwyd
Mae DEFRA yn amcangyfrif bod hyd at 20 y cant o allyriadau nwyon tÅ· gwydr y Deyrnas Unedig yn gysylltiedig â bwyd ‘o’r plot i’r plât’. Cafodd prosiect bwyd Gall Penfro Wneud Gwahaniaeth gael cyllid o’r cynllun Byw’n Gynaliadwy i newid ymddygiad wrth dyfu, prynu a bwyta bwyd lleol a thymhorol.

Cynhyrchwyd Adroddiad Cwmpasu cynhwysfawr yn 2011 gan nodi dros 30 o rwystrau ymddangosiadol neu wirioneddol rhag prynu a thyfu bwyd lleol ymysg gwahanol gynulleidfaoedd. Roedd y rhain yn cynnwys hygyrchedd ac argaeledd mewn siopau manwerthu a chanfyddiadau ynghylch cyfleustra a phrisiau. Nododd yr adroddiad 4 maes gweithgaredd thematig a allai helpu i oresgyn y rhain. Nodwyd hefyd gyfres o offer Marchnata Cymdeithasol yn y Gymuned i gynorthwyo i gynnal y prosiect ac arbedion carbon posib o ganlyniad i newidiadau gwahanol mewn ymddygiad. Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys ystod eang o argymhellion i gynnal y prosiect gan gynnwys amseriad, adnoddau, strategaeth a chyfathrebu.

Gyda’r ymchwil yma yn gefn iddo, cynhaliwyd cynllun peilot Cam 2 yn 2012 i fynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau a nodwyd a galluogi mwy o bobl i brynu, tyfu a bwyta bwyd lleol a thymhorol. Cymerodd 626 o bobl ran yn y cynllun peilot ac er mai dim ond cyfran fach a gwblhaodd holiadur cyn a holiadur ar ôl y cynllun, bu i’r rhain awgrymu bod y newidiadau a ysgogodd y prosiect wedi cyfrannu at leihad cyfartalog yn allyriadau carbon yr ymatebwyr o 0.3 tunnell y pen – neu leihad 3 y cant yn ôl troed cyfartalog y Deyrnas Unedig. Roedd hyn yn ganlyniad dymunol, ond roedd y grŵp yn teimlo rhwystredigaeth gan nad oeddynt wedi llwyddo i gasglu tystiolaeth fwy cadarn o effeithiau’r prosiect. Mae’r prosiect bellach wedi’i ddiwygio er mwyn casglu hyn a bydd canlyniadau pellach yn cael eu cyhoeddi yn 2014.

Ynni

Yn y gwaith
Defnyddiodd cynllun peilot Cam 2 ‘Diffodd y Goleuadau’ TCV grant bach iawn, £650, i annog 22 aelod o staff i ddefnyddio llai o ynni drwy ddiffodd goleuadau dianghenraid. Gwaith hawdd? Cewch wybod mwy yma.

Mewn busnes
Gan gydnabod bod arbedion carbon yn gwneud synnwyr busnes i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru, defnyddiodd Busnes yn y Gymuned grant Byw’n Gynaliadwy er mwyn rhoi prawf ar ‘Her Ynni yn y Gweithle’. Nod y prosiect oedd cefnogi cwmnïau i sefydlu Timau Gwyrdd a denu cynifer o aelodau o staff â phosib mewn o leiaf un newid syml mewn ymddygiad – diffodd sgrin cyfrifiadur pan nad yw’n cael ei ddefnyddio. Er mor syml yw’r cam hwn, cyfrifodd Busnes yn y Gymuned y byddai gadael 100 sgrin cyfrifiadur ymlaen dros nos am flwyddyn yn cynhyrchu 6 tunnell o garbon ac yn costio £1,752. Y syniad oedd y byddai ysgogi un newid bach nid yn unig yn rhoi ‘enillion sydyn’ ond hefyd yn galluogi’r cwmnïau i fwrw ymlaen at fathau eraill o ymddygiad ac efallai allyriadau mwy sylweddol ar ôl i’r rhaglen ddod i ben.

Canolbwyntiodd y prosiect ar raglen hyfforddi a chefnogi, a llwyddodd i ddenu 115 o wirfoddolwyr i weithredu fel ‘Timau Gwyrdd’ mewn 16 cwmni i gasglu a monitro data a chymell newidiadau yn ymddygiad aelodau o staff. Cynhaliwyd 5 sesiwn hyfforddiant a gweithdy gyda 105 o leoedd hyfforddi a 237 o oriau hyfforddi. Cynhaliwyd hefyd ddigwyddiad Drysau Agored ‘Pe Gwelid, Credid’.

O ganlyniad i’r prosiect, gwelwyd newidiadau positif mewn yn ymddygiad 40% o aelodau o staff (540 o bobl). Mae Busnes yn y Gymuned yn amcangyfrif, ar sail archwiliadau a mesuriadau cwmnïau, bod bron i £18,000 wedi’i arbed o ganlyniad i’r newidiadau hyn a dros 60 tunnell o CO2.  Darllenwch fwy yma.

Yn y cartref
Cynhaliodd Groundwork Gogledd Cymru astudiaeth yn 2011-12 i ymchwilio i rwystrau rhag newid ymddygiad, a chymhellion dros newid ymddygiad, o ran defnyddio ynni yn y cartref. Byddai’r gwaith hwn yn ategu rhaglen Doctor Gwyrdd y grŵp sy’n cynnig arolygon ynni i gartrefi a gosodiadau cost isel a rhad ar ynni i arbed arian a threchu tlodi tanwydd. Canolbwyntiodd yr astudiaeth yn benodol ar ba newidiadau a wnaed, os gwnaed rhai o gwbl, unwaith roedd paneli solar wedi’u gosod ar do 100 o gartrefi lleol. Darllenwch yr Adroddiad Cwmpasu yma.
 
Yna cynhaliodd Ymlaen Ceredigion gynllun peilot Cam 2 yn Aberystwyth mewn partneriaeth gyda Groundwork Gogledd Cymru er mwyn gweld effaith cyfuno model y Doctor Gwyrdd â thechnegau newid ymddygiad gyda mwy o ffocws iddynt. Daeth yr Adroddiad Gwerthuso i’r casgliad bod y newidiadau mewn ymddygiad a ysgogodd y prosiect wedi cyfrannu bron i 50% yn fwy i arbedion carbon y cartrefi na’r gosodiadau eu hunain, gyda 73 o gartrefi yn arbed cyfanswm o 29 tunnell o allyriadau carbon drwy gydol y prosiect.

Buddsoddi i Arbed? Adroddiad Cwmpasu Cam 1

Diben grant Cwmpasu Cam 1 yw archwilio a oes gan syniad am brosiect botensial i roi buddion lliniaru neu addasu ai peidio ac, os ydyw, beth yw’r ffordd orau o’i roi ar waith. Dyma rai enghreifftiau o brosiectau a ariannwyd:

Bu i Creu Cymru – yr asiantaeth datblygu ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru – ddatblygu prosiect partneriaeth draws-sector gyda Cynnal Cymru, Julie’s Bicycle a Phrifysgol Caerdydd i archwilio’r potensial i leihau gwastraff a’r defnydd o adnoddau yn lleoliadau celfyddydau a theatrau Cymru. Bu i’r astudiaeth ganfod anghysondeb mawr rhwng lefelau uchel o bolisi a negeseuon i staff ynghylch camau amgylcheddol a lefelau llawer is o weithredu. Nodwyd sawl rhwystr rhag gweithredu o’r generig (diffyg adnoddau, gwybodaeth, gallu, agweddau) i’r mwy penodol (math o adeilad, bod ynghlwm wrth bolisïau caffael neu gymeradwyaeth y rhiant-sefydliad). Bu i’r astudiaeth ganfod hefyd 18 lleoliad o wahanol berchnogaeth, oedran, maint a lleoliad a oedd yn barod i gymryd rhan mewn prosiect peilot a phroffwydodd arbedion dangosol rhwng 7% a 10% mewn allyriadau nwyon tÅ· gwydr presennol drwy ymyriadau cost isel neu ymyriadau heb gostau. Darllenwch fwy yma.

Gan gredu bod gan y celfyddydau ran fawr i’w chwarae yn y newid enfawr sydd ei angen i brif ffrydio datblygu cynaliadwy ym mywyd bob dydd, mae prosiect peilot Cam 2 bellach ar waith a fydd yn defnyddio’r canfyddiadau hyn ac yn canolbwyntio ar 3 phrif faes – ennyn diddordeb staff/rhanddeiliaid; cyfleusterau ac adeiladau; a rhaglennu a chynhyrchu artistig.

Mae Gwreiddiau Cryfion yn bartneriaeth rhwng Cynnal Cymru ac Un Llais Cymru sy’n rhoi cymorth i gynghorau bro a thref ar ddatblygu cynaliadwy.

Yn 2012-13, ymchwiliodd y bartneriaeth i rôl cynghorau bro a thref wrth addasu i’r newid yn yr hinsawdd. Archwiliodd yr astudiaeth agweddau a chanfyddiadau ynghylch risg, dylanwad lleoliad daearyddol neu baramedrau demograffig, gallu i ymgymryd ag asesiad risg neu ymateb i risg, a bylchau yn y ddarpariaeth hyfforddi. Canfu fod newid hinsawdd yn cael ei ystyried gan lawer yn fater byd-eang yn hytrach nac un lleol a chysylltwyd effeithiau lleol â llifogydd yn hytrach nag effeithiau posib eraill megis sychder neu dywydd poeth. Canfu hefyd fod gan lawer o gynghorau bro ddiffyg hyfforddiant a gallu i arwain ar y mater a bod newid hinsawdd yn cael ei ystyried yn ‘broblem rhywun arall’. Gallwch ddarllen yr adroddiad yma.

Gan gredu fod llywodraethu lleol ar lefel y fro yn rhan allweddol o strategaethau addasu rhanbarthol a chenedlaethol, mae prosiect peilot Cam 2 ar waith i gynorthwyo 3 chyngor bro a thref i gydgynhyrchu cynlluniau, strategaethau a gweithgareddau addasu. Bydd Prifysgol Caerdydd yn darparu dadansoddiad arbenigol annibynnol o’r strategaethau hyn a hefyd yn asesu sut mae cymryd rhan yn y prosiect wedi newid gwybodaeth a barn ar newid hinsawdd ymysg unigolion a’r Cyngor yn ei gyfanrwydd.

Adroddiadau Cwmpasu Eraill a Ariannwyd yn 2012-13

Cwmni Buddiannau Cymunedol Mentrau Light Foot
Adroddiad Cwmpasu Cam 1 i ymchwilio i ba raddau y gellir lleihau allyriadau nwyon tÅ· gwydr o gartrefi sydd â stôf llosgi pren ynddynt drwy reoli’r tanwydd a’r stôf yn briodol ac adfer hyn fel prif ffynhonnell gwresogi.

Trafnidiaeth er Bywyd o Safon
Adroddiad Cwmpasu Cam 1 er mwyn casglu a dadansoddi data sylfaenol ar ymddygiad ac agweddau tuag at deithio ymysg staff CAT, myfyrwyr a thrigolion lleol.

Cymdeithas Addysg y Gweithwyr
Adroddiad Cwmpasu Cam 1 er mwyn ymchwilio sut y gellir defnyddio technegau Marchnata Cymdeithasol yn y Gymuned i leihau faint o ynni domestig y mae dysgwyr y Gymdeithas yn ei ddefnyddio yn ardaloedd Caerdydd a Merthyr, ac ymchwilio a allai Cynrychiolwyr Dysgu Cymunedol presennol y Gymdeithas gynnal prosiect Marchnata Cymdeithasol yn y Gymuned fel ‘Hyrwyddwyr Cymunedol’.

Adroddiadau Cwmpasu a Ariannwyd yn 2011-12

Dyfarnwyd deg grant Cwmpasu Cam 1 yn ystod 2011-12, cyfanswm o bron i £84,000. Roedd yr ymgeiswyr yn amrywio o grwpiau cymunedol bychain a threfi trawsnewid i fentrau cymdeithasol ac elusennau mwy o lawer a rhai mwy sefydledig. Roedd hanner y dyfarniadau cwmpasu yn canolbwyntio ar ddefnyddio ynni domestig – neu ddefnyddio ynni mewn adeiladau cymunedol; roedd dau yn canolbwyntio ar ymddygiad ynghylch defnyddio, prynu a gwaredu bwyd; roedd tri phrosiect yn canolbwyntio ar leihau carbon drwy drafnidiaeth. Edrychwyd ar elfennau amrywiol o deithio gan gynnwys lleihau’r defnydd o geir mewn ardal benodol; lleihau teithio busnes drwy ddefnyddio technolegau digidol ac annog beicio ymysg aelodau o glwb ieuenctid.

Er bod canlyniad gwaith cwmpasu rhai mudiadau a gafodd grant wedi dangos nad yw prosiect dilynol i newid ymddygiad yn ymarferol, nid ydym o reidrwydd yn ystyried y prosiectau hyn yn fethiannau. Gall y rhesymau y tu ôl i ddiffyg cynnydd tuag at brosiect peilot Cam 2 amrywio gan gynnwys adnoddau a gallu sefydliadol; argaeledd data sylfaenol angenrheidiol neu fynediad at ddata o’r fath; ac ennyn diddordeb y gynulleidfa yn llwyddiannus. Gan nad yw theori a methodoleg newid ymddygiad yn gysyniadau sydd wedi cael llawer o sylw hyd yma mewn prosiectau amgylcheddol a ariennir gan grantiau, mae rhai sydd wedi cael grant wedi gorfod dysgu yn gyflym ac wedi canfod eu bod heb lawn werthfawrogi galwadau’r gwaith ymchwilio a chwmpasu angenrheidiol – neu mewn un achos y pwysau o weithio gydag ymgynghorydd academaidd heb wybodaeth leol.

Er hynny, mae’r syniad o ariannu ymchwil gychwynnol wedi’i groesawu’n eang ac mae’n ymddangos ei fod yn dylanwadu ar waith prosiectau ehangach. Fel y dywedodd un mudiad a gafodd grant:

‘Rydym bellach yn deall gwerth rhoi prawf ar brosiectau newydd er mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol i’r gymuned leol a gwerthuso’r canlyniadau tebygol... Mae menter bresennol Amgylchedd Cymru i ariannu prosiectau rhagarweiniol sy’n archwilio’r potensial am fenter ehangach yn glodwiw ac yn gam yn y cyfeiriad cywir.’       
Trawsnewid Bro Gwaun, a gafodd Grant Cam 1

Dyma’r Adroddiadau Cwmpasu sydd ar gael:

Y Ganolfan Dechnoleg Amgen  
Adroddiad Cwmpasu Cam 1 i ganfod y rhwystrau y mae pobl yn ardal Machynlleth yn eu cael wrth leihau allyriadau carbon o wresogi eu cartrefi ac ymchwilio i’r ffordd orau o’u cynorthwyo.

Interlink Rhondda Cynon Taf
Adroddiad Cwmpasu Cam 1 i weithio gyda 3 grŵp cymunedol sy’n rhedeg adeiladau cymunedol yn RhCT er mwyn canfod y ffordd orau o newid ymddygiad y rhanddeiliaid allweddol dan sylw.

Trawsnewid Bro Gwaun
Adroddiad Cwmpasu Cam 1 i archwilio darpar brosiect marchnata cymdeithasol yn y gymuned i leihau’r defnydd o geir yn ardal Abergwaun ac Wdig.

Menter Gymdeithasol RCMA
Adroddiad Cwmpasu Cam 1 i ymchwilio i’r ffordd orau o wneud llysiau ffres lleol ar gael i gymunedau yng Nghaerdydd – yn enwedig y rheini mewn ardaloedd difreintiedig a diffeithdiroedd bwyd.